Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 1:52

52 Suǒluómén shuō , tā ruò zuò zhōng yì de rén , lián yī gēn tóufa yĕ bù zhì luō zaì dì shàng . tā ruò xíng è , bìyào sǐwáng .