Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 1:53

53 Yúshì Suǒluómén wáng chāiqiǎn rén , shǐ yà duō ní yǎ cóng tán shàng xià lái , tā jiù lái , xiàng Suǒluómén wáng xià baì . Suǒluómén duì tā shuō , nǐ huí jiā qù ba .