Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 1:7

7 Yàduōníyǎ yǔ xǐ lǔ yǎ de érzi Yuēyē , hé jìsī yà bǐ yà tā shāngyì . èr rén jiù shùncóng tā , bāngzhu tā .