Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 2:11

11 Dàwèi zuò Yǐsèliè wáng sì shí nián , zaì Xībǎilún zuò wáng qī nián , zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng sān shí sān nián .