Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 2:13

13 Hā jí de érzi yà duō ní yǎ qù jiàn Suǒluómén de mǔqin bá Shìbā , bá Shìbā wèn tā shuō , nǐ lái shì wèi píngān ma . huídá shuō , shì wèi píngān .