Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 2:15

15 Yàduōníyǎ shuō , nǐ zhīdào guó yuán shì guī wǒde , Yǐsèliè zhòngrén yĕ dōu yǎngwàng wǒ zuò wáng , búliào , guó fǎn guī le wǒ xiōngdi , yīn tā dé guó shì chū hū Yēhéhuá .