Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 2:19

19 Yúshì , bá Shìbā qù jiàn Suǒluómén wáng , yào wèi yà duō ní yǎ tí shuō . wáng qǐlai yíngjiē , xiàng tā xià baì , jiù zuò zaì wèi shàng , fēnfu rén wèi wáng mǔ shè yī zuòwei , tā biàn zuò zaì wáng de yòubiān .