Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 2:27

27 Suǒluómén jiù gé chú yà bǐ yà tā , bù xǔ tā zuò Yēhéhuá de jìsī . zhèyàng , biàn yìngyàn Yēhéhuá zaì Shìluó lún Yǐlì jiā suǒ shuō de huà .