Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 2:29

29 Yǒu rén gàosu Suǒluómén wáng shuō , Yuēyē taó dào Yēhéhuá de zhàngmù , xiànjīn zaì jìtán de pángbiān . Suǒluómén jiù chāiqiǎn Yéhéyédà de érzi Bǐnáyǎ , shuō , nǐ qù jiāng tā shā sǐ .