Lièwángjìshang 2:3

3 Zūnshǒu Yēhéhuá nǐ shén suǒ fēnfu de , zhào zhe Móxī lǜfǎ shàng suǒ xiĕ de xíng zhǔ de dào , jǐn shǒu tāde lǜ lì , jièmìng , diǎnzhāng , fǎdù . zhèyàng , nǐ wúlùn zuò shénme shì , bùjū wǎng héchu qù , jǐn dōu hēng tōng .