Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 2:30

30 Bǐ ná Yǎlái dào Yēhéhuá de zhàngmù , duì Yuēyē shuō , wáng fēnfu shuō , nǐ chūlai ba . tā shuō , wǒ bù chū qù , wǒ yào sǐ zaì zhèlǐ . Bǐnáyǎ jiù qù huí fù wáng , shuō Yuēyē rúcǐ rúcǐ huídá wǒ .