Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 2:31

31 Wáng shuō , nǐ kĕyǐ zhào zhe tāde huà xíng , shā sǐ tā , jiāng tā zàng mái , hǎo jiào Yuēyē liú wúgū rén xuè de zuì bù guī wǒ hé wǒde fù jiā le .