Lièwángjìshang 2:32

32 Yēhéhuá bì shǐ Yuēyē liú rén xuè de zuì guī dào tā zìjǐ de tóu shàng . yīnwei tā yòng dāo shā le liǎng gè bǐ tā yòu yì yòu hǎo de rén , jiù shì Yǐsèliè yuán shuaì ní Ěr de érzi Níér hé Yóudà yuán shuaì yì tiĕ de érzi yà Mǎsā , wǒ fùqin Dàwèi què bù zhīdào .