Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 2:33

33 Gùcǐ , liú zhè èr rén xuè de zuì bì guī dào Yuēyē hé tā hòuyì de tóu shàng , zhídào yǒngyuǎn . wéiyǒu Dàwèi hé tāde hòuyì , bìng tāde jiā yǔ guó , bì cóng Yēhéhuá nàli dé píngān , zhídào yǒngyuǎn .