Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 2:35

35 Wáng jiù lì Yéhéyédà de érzi Bǐnáyǎ zuò yuán shuaì , daìtì Yuēyē , yòu shǐ jìsī Sādū daìtì yà bǐ yà tā .