Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 2:37

37 Nǐ dāng quèshí dì zhīdào , nǐ hé rì chūlai guō Jílúnxī , hé rì bì sǐ . nǐde zuì ( yuánwén zuò xuè ) bì guī dào zìjǐ de tóu shàng .