Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 2:4

4 Yēhéhuá bì chéngjiù xiàng wǒ suǒ yīngxǔ de huà shuō , nǐde zǐsūn ruò jǐnshèn zìjǐ de xíngwéi , jìnxīn jìn yì chéng chéngshí shí dì xíng zaì wǒ miànqián , jiù bú duàn rén zuò Yǐsèliè de guó wèi .