Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 2:42

42 Wáng jiù chāiqiǎn rén jiāng Shìmĕi zhào le lái , duì tā shuō , wǒ qǐbù shì jiào nǐ zhǐ zhe Yēhéhuá qǐshì , bìngqiĕ jǐngjiè nǐ shuō nǐ dāng quèshí dì zhīdào , nǐ nǎ rì chūlai wǎng bié chù qù , nà rì bì sǐ ma . nǐ yĕ duì wǒ shuō , zhè huà shén hǎo , wǒ bì tīng cóng .