Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 2:5

5 Nǐ zhīdào xǐ lǔ yǎ de érzi Yuēyē xiàng wǒ suǒ xíng de , jiù shì shā le Yǐsèliè de liǎng gè yuán shuaì , ní Ěr de érzi Níér hé yì tiē de érzi yà Mǎsā . tā zaì taìpíng zhī shí liú zhè èr rén de xuè , rú zaì zhēng zhàn zhī shí yíyàng , jiāng zhè xuè rǎn le yào jiān shù de daì hé jiǎo shàng chuān de xié .