Lièwángjìshang 3:12

12 Wǒ jiù yīngyún nǐ suǒ qiú de , cì nǐ cōngming zhìhuì , shènzhì zaì nǐ yǐqián méiyǒu xiàng nǐde , zaì nǐ yǐhòu yĕ méiyǒu xiàng nǐde .