Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 3:15

15 Suǒluómén xǐng le , búliào shì gè mèng . tā jiù huí dào Yēlùsǎlĕng , zhàn zaì Yēhéhuá de yuē guì qián , xiàn Fánjì hépíng ān jì , yòu wèi tā zhòng chénpú shè bǎi yánxí .