Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 3:18

18 Wǒ shēng háizi hòu dì sān rì , zhè fùrén yĕ shēng le háizi . wǒmen shì tóng zhù de , chúle wǒmen èr rén zhī waì , fáng zhōng zaì méiyǒu biérén .