Lièwángjìshang 3:22

22 Nà fùrén shuō , bù rán , huó háizi shì wǒde , sǐ háizi shì nǐde . zhè fùrén shuō , bù rán , sǐ háizi shì nǐde , huó háizi shì wǒde . tāmen zaì wáng miànqián rúcǐ zhēnglùn .