Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 3:23

23 Wáng shuō , zhè fùrén shuō huó háizi shì wǒde , sǐ háizi shì nǐde , nà fùrén shuō bù rán , sǐ háizi shì nǐde , huó háizi shì wǒde ,