URGENT: We Need Your Help to Provide a Bible for a Service Member or Veteran Today!


Lièwángjìshang 3:25

25 Wáng shuō , jiāng huó háizi pī chéng liǎng bàn , yī bàn gĕi nà fùrén , yī bàn gĕi zhè fùrén .
Do Not Sell My Info (CA only)