Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 3:26

26 Huó háizi de mǔqin wè zìjǐ de háizi xīnli jí tòng , jiù shuō , qiú wǒ zhǔ jiāng huó háizi gĕi nà fùrén ba , wàn bùkĕ shā tā . nà fùrén shuō , zhè háizi yĕ bù guī wǒ , yĕ bù guī nǐ , bǎ tā pǐ le ba .