Lièwángjìshang 3:28

28 Yǐsèliè zhòngrén tīngjian wáng zhèyàng pànduàn , jiù dōu jìngwèi tā . yīnwei jiàn tā xīnli yǒu shén de zhìhuì , néng yǐ duàn àn .