Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 3:3

3 Suǒluómén aì Yēhéhuá , zūnxíng tā fùqin Dàwèi de lǜ lì , zhǐshì hái zaì qiū tán xiànjì shāoxiāng .