Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 3:5

5 Zaì Jībiàn , yè jiān mèng zhōng , Yēhéhuá xiàng Suǒluómén xiǎnxiàn , duì tā shuō , nǐ yuàn wǒ cì nǐ shénme . nǐ kĕyǐ qiú .