Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 3:7

7 Yēhéhuá wǒde shén a , rújīn nǐ shǐ púrén jiēxù wǒ fùqin Dàwèi zuò wáng . dàn wǒ shì yòu tóng , bù zhīdào yīngdāng zĕnyàng chūrù .