Lièwángjìshang 4:21

21 Suǒluómén Tǒng guǎn zhū guó , cóng dà hé dào Fēilìshì dì , zhídào Āijí de biānjiè . Suǒluómén zaì shì de rìzi , zhèxie guó dōu jìn gòng fúshì tā .