Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 4:23

23 Féi niú shí zhǐ , cǎo cháng de niú èr shí zhǐ , yáng yī bǎi zhǐ , hái yǒu lù , líng yáng , paó zǐ , bìng féi qín .