Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 4:3

3 Shì shā de liǎng gè érzi Yǐlì Héliè , yà Xīyà zuò shū jì , yà Xīlǜ de érzi Yuēshāfǎ zuò shǐ guān ,