Lièwángjìshang 4:31

31 Tāde zhìhuì shēng guō wàn rén , shēng guō Yǐsīlà rén yǐ tàn , bìng mǎ hé de érzi Xīmàn , jiǎ gè , dá dà de zhìhuì . tāde míngsheng chuányáng zaì sìwéi de liè guó .