Lièwángjìshang 4:7

7 Suǒluómén zaì Yǐsèliè quán dì lì le shí èr gè guān lì , shǐ tāmen gōngjǐ wáng hé wáng jiā de shíwù , mĕi nián gèrén gōngjǐ yī yuè .