Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 5:12

12 Yēhéhuá zhào zhe suǒ yīngxǔ de cì zhìhuì gĕi Suǒluómén . Xīlán yǔ Suǒluómén héhǎo , bǐcǐ lì yuē .