Lièwángjìshang 5:14

14 Paì tāmen lún liú mĕi yuè yī wàn rén shàng Lìbānèn qù . yī gè yuè zaì Lìbānèn , liǎng gè yuè zaì jiā lǐ . yà duō ní lán zhǎng guǎn tāmen .