Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 5:18

18 Suǒluómén de jiàngrén hé Xīlán de jiàngrén , bìng Jiābālè rén , dōu jiāng shítou zaó hǎo , yùbeì mù liào hé shítou jiàn diàn .