Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 5:5

5 Wǒ déng yì yào wèi Yēhéhuá wǒ shén de míng jiàn diàn , shì zhào Yēhéhuá yīngxǔ wǒ fùqin Dàwèi de huà shuō , wǒ bì shǐ nǐ érzi jiēxù nǐ zuò nǐde wèi , tā bì wèi wǒde míng jiàn diàn .