Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 5:6

6 Suǒyǐ qiú nǐ fēnfu nǐde púrén zaì Lìbānèn wèi wǒ kǎn fá xiāng bǎi mù , wǒde púrén yĕ bì bāngzhu tāmen , wǒ bì zhào nǐ suǒ déng de , gĕi nǐ púrén de gōngjià . yīnwei nǐ zhīdào , zaì wǒmen zhōngjiān méiyǒu rén xiàng Xīdùn rén shàn yú kǎn fá shùmù .