Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 6:10

10 Kào zhe diàn suǒ zào de páng wū , mĕi céng gāo wǔ zhǒu , xiāng bǎi mù de liàn liáng gé zaì diàn qiáng kǎn shàng .