Lièwángjìshang 6:27

27 Tā jiāng liǎng gè Jīlùbǎi ān zaì neì diàn lǐ . Jīlùbǎi de chìbǎng shì zhāng kāi de , zhè Jīlùbǎi de yī gè chìbǎng ái zhe zhèbiān de qiáng , nà Jīlùbǎi de yī gè chìbǎng ái zhe nàbiān de qiáng , lǐbiān de liǎng gè chìbǎng zaì diàn zhōngjiān bǐcǐ xiāng jiē .