Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 6:31

31 Yòu yòng gǎnlǎn mù zhìzào neì diàn de mén shān , ménméi , ménkuàng . ménkǒu yǒu qiáng de wǔ fēn ...zhīyī .