Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 6:6

6 Xià céng kuān wǔ zhǒu , zhōng céng kuān liù zhǒu , shàng céng kuān qī zhǒu . diàn waì páng wū de liángmù gé zaì diàn qiáng kǎn shàng , miǎndé chārù diàn qiáng .