Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 6:7

7 Jiàn diàn shì yòng shān zhōng zaó chéng de shítou . jiàn diàn de shíhou , chuí zǐ , fǔzi , hé bié yàng tiĕ qì de xiǎngshēng dōu méiyǒu tīngjian .