Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 6:8

8 Zaì diàn yòubiān dāngzhōng de páng wū yǒu mén , mén neì yǒu xuán luó de lóu tī , kĕyǐ shàng dào dì èr céng , cóng dì èr céng kĕyǐ shàng dào dì sān céng .