Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 7:18

18 Wǎngzi zhōuwéi yǒu liǎng xíng shíliu zhēgaì zhù dǐng , liǎng gè zhù dǐng dōu shì rúcǐ .