Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 7:2

2 Yòu jiànzào Lìbānèn lín gōng , cháng yī bǎi zhǒu , kuān wǔ shí zhǒu , gāo sān shí zhǒu , yǒu xiāng bǎi mù zhù sān ( yuánwén zuò sì ) xíng , zhù shàng yǒu xiāng bǎi mù tuó liáng .