Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Lièwángjìshang 7:20

20 Liǎng zhù dǐng de gǔ dù shàng ái zhe wǎngzi , gè yǒu liǎng xíng shíliu huánrǎo , liǎng xíng gōng yǒu èr bǎi .