Lièwángjìshang 7:30

30 Mĕi pén zuò yǒu sì gè tóng lún hé tóng zhòu . xiǎo zuò de sì jiǎo shàng zaì pén yǐxià , yǒu zhù chéng de pén jià , qí páng dōu yǒu yīng luò .